00 387 50 220 920 kabinet_nacelnika@mrkonjic-grad.rs.ba Понедјељак – Петак 7.00h - 15.00h

Sve novosti

23. april, 2024.

Najava 28. sjednice Skupštine opštine Mrkonjić Grad

Najava 28. sjednice Skupštine opštine Mrkonjić Grad, koja će se održati dana 25.04.2024. godine (četvrtak) u skupštinskoj sali opštine Mrkonjić Grad, sa početkom u 10,00 časova.

D n e v n i r e d:

1. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 27. sjednice Skupštine opštine Mrkonjić Grad održane dana 23 i 27.02.2024. godine;

2. Informacija o radu Pravobranilaštva Republike Srpske – Sjedište zamjenika Banja Luka za period 01.01.2023. do 31.12.2023. godine;

3. Izvještaj o izvršenju budžeta Opštine Mrkonjić Grad za 2023. godinu;

4. Prijedlog Odluke o otpisu potraživanja;

5. Prijedlog Odluke o usvajanju završnog računa budžeta opštine Mrkonjić Grad za 2023. godinu;

6. Informacija o realizaciji Programa kapitalnih investicija za 2023. godinu;

7. Prijedlog Odluke o usvajanju Strategije razvoja opštine Mrkonjić Grad za period 2024-2030. godina;

8. Prijedlog Odluke o utrošku novčanih sredstava sa posebnog računa vodnih naknada u 2024. godini;

9. Prijedlog Plana utroška sredstava od koncesione naknade u 2024. godini;

10. Prijedlog Plana utroška sredstava ostvarenih prodajom šumskih drvnih sortimenata na području opštine Mrkonjić Grad u 2024. godini;

11. Izvještaj o realizaciji Programa za podsticaj privrednog razvoja opštine Mrkonjić Grad u 2023. godini;

12. Prijedlog Programa za podsticaj privrednog razvoja opštine Mrkonjić Grad u 2024. godini;

13. Prijedlog Rješenja o imenovanju Komisije za implementaciju Programa za podsticaj privrednog razvoja opštine Mrkonjić Grad u 2024. godini (Komponenta: Podrška razvoju MSP i preduzetništva i Podrška razvoju turizma);

14. Prijedlog Rješenja o imenovanju Komisije za implementaciju Programa za podsticaj privrednog razvoja opštine Mrkonjić Grad u 2024. godini (Komponenta: Podrška razvoju poljoprivrede);

15. Prijedlog Odluke o osnivanju Turističke organizacije opštine Mrkonjić Grad;

16. Prijedlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o osnivanju Zajedničke javne ustanove Turistička organizacija „Krajina“;

17. Prijedlog Odluke o pristupanju izmjeni dijela Regulacionog plana za potrebe male privrede u Podorugli;

18. Prijedlog Odluke o izmjeni Regulacionog plana „Centar“ Mrkonjić Grad, na lokaciji Rudine u Mrkonjić Gradu;

19. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti za zaključivanje Ugovora o prodaji neposrednom pogodbom zemljišta u svojini Opštine Mrkonjić Grad, sa Jaguzović Lazarom iz Mrkonjić Grada;

20. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti za zaključivanje Ugovora o prenosu prava svojine na nepokretnosti u svojini Opštine Mrkonjić Grad, sa Vođević Mirka Jovom, Bjelajce bb, Mrkonjić Grad, zastupan po punomoćniku Marić N. Goranu, advokatu iz Banjaluke;

21. Izvještaj o rješavanju upravnih predmeta u Opštinskoj upravi opštine Mrkonjić Grad za 2023. godinu;

22. Informacija o stanju u oblasti kulture i informisanja na području opštine Mrkonjić Grad za 2023. godinu;

23. Prijedlog Programa kulturnih aktivnosti na području opštine Mrkonjić Grad za 2024. godinu;

24. Informacija o stanju u oblasti sporta sa finansijskim izvještajem sportskih klubova na području opštine Mrkonjić Grad za 2023. godinu;

25. Prijedlog Programa sportskih aktivnosti na području opštine Mrkonjić Grad za 2024. godinu;

26. Informacija o ostvarivanju prava u oblasti boračko-invalidske zaštite za 2023. godinu;

27. Izvještaj o radu i poslovanju JZU Dom zdravlja „Dr Jovan Rašković“ Mrkonjić Grad za period 01.01.-31.12.2023. godine;

28. Informacija o zdravstvenom osiguranju stanovništva za 2023. godinu;

29. Izvještaj o radu JU Centar za socijalni rad Mrkonjić Grad u 2023. godini;

30. Izvještaj o radu JU „Narodna biblioteka“ Mrkonjić Grad za 2023. godinu;

31. Izvještaj o radu Vatrogasnog društva Mrkonjić Grad za 2023. godinu;

32. Informacija o stanju u oblasti lovstva na području opštine Mrkonjić Grad u 2023. godini;

33. Informacija o radu i aktivnostima Udruženja sportskih ribolovaca Mrkonjić Grad za 2023. godinu;

12. april, 2024.

PROMOVISANA FOTOMONOGRAFIJA "STAZAMA RATNIKA"

Fotomonografija "Stazama ratnika", autora Verice Tegeltije, koja je nastala kao svjedočanstvo o radu i postojanju KUD "Petar Prvi Karađorđević Mrkonjić", predstavljena je u Mrkonjić Gradu.

Promociji u Osnovnoj školi "Ivan Goran Kovačić" prisustvovala je i ministar prosvjete i kulture Republike Srpske Željka Stojičić.

U želji da djeci, članovima mrkonjićkog KUD-a, osim igre, pjesme, običaja predstavi i približi i istoriju srpskog naroda umjetnički rukovodilac KUD-a Milica Grmaš odlučila je da zajedno sa njima posjeti mjesta povezana sa Prvim svjetskim ratom i kraljem Petrom Prvim Karađorđevićem.

"Moja zamisao je bila da se u okviru kulture sjećanja mladim ljudima, folklorašima, približi taj period, te da lakše shvate ratna dešavanja, istoriju, a najviše put kralja Petra Mrkonjića čije ime nose", rekla je Grmaševa.

Ona je zahvalila autoru knjige Verici Tegeltiji, za koju je istaklada je bila jedan od njenih glavnih saradnika na putovanju.

Tegeltija je rekla da je na svim putovanjima, sem uloge pedagoškog radnika, bila i fotograf, te da je fotografije nakon završenog putovanja dijelila kao uspomene na put i mjesta koje je sa članovima KUD-a posjetila.

"Nakon nekoliko putovanja odlučila sam da bi sve to bilo dobro objediniti u knjigu koja će biti divna uspomena svima koji su bili na ovom putu, ali i nasljeđe i svjedočanstvo za generacije koje dolaze kojim putem jedno kulturno-umjetničko društvo može da ide", naglasila je Tegeltija.

Protojerej stavrofor Savo Janković rekao je da su na svim putovanjima KUD-a bili prisutni i sveštenici crkvene parohije sa područja ove opštine.

"Tradicija, istorija, običaji bez vjere teško da bi mogli opstati. Najvredniji spomenici našeg naroda su upravo manastiri i crkve, vjekovni svjedoci svega onoga što je srpski narod prošao. Raduje me činjenica da su članovi KUD-a na svom putu posjetili mnoge manastire i crkve", rekao je Janković.

Knjiga je objavljena u decembru 2023. godine u tiražu od 500 primjeraka, a izdavač je "Art print" Banjaluka

Realizacija projekta počela je 2018., a završena je 2023. godine.

12. april, 2024.

Održana smotra učeničkih radova u struci tekstilstvo i kožarstvo

Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske i Republički pedagoški zavod u cilju promocije obrazovanja i vaspitanja u Republici Srpskoj organizovali su takmičenja učenika, smotre i manifestacije na kojima se omogućava talentovanim učenicima da predstave dostignuća u znanju i vještinama stečenim tokom školovanja.

Treća po redu smotra, koja ima za cilj promociju zanimanja i postignuća učenika u tekstilstvu i kožarstvu, održana je danas u Mrkoeić Gradu, a okupila je učenike i nastavnike iz Banja Luke, Prijedora, Gradiške, Teslića i Mrkonjić Grada.

Ministar prosvjete i kulture Republike Srpske Željka Stojičić danas je u okviru Smotre učeničkih radova u struci tekstilstvo i kožarstvo u Mrkonjić Gradu posjetila Srednjoškolski centar, te zajedno sa načelnikom opštine Draganom Vođevićem tekstilni pogon "Grafo Balkan" i fabriku obuće "Bema", kojoj je potreban kadar.

Stojčićeva je naglasila da Mrkonjić Grad ima veliku tradiciju u tekstilnoj industriji, a da je fabrika obuće takođe od velikog značaja za ovu lokalnu zajednicu jer zapošljava dosta radnika sa područja ove i susjednih opština.

 

"Posjetili smo fabriku koja proizvodi tekstil i fabriku obuće `Bema` koja ima problem sa stručnom radnom snagom. Nadam se da će u budućnosti biti više interesa za ovu struku i da će naša privreda imati potrebne kadrove", poručila je Stojičićeva.

 

Načelnik opštine je rekao da je ova grana privrede važna za našu zajednicu.

„Čestitam svim učenicima i njihovim profesorima na postignutim rezultatima“, rekao je Voeđević.

 

Direktor fabrike obuće "Bema" Marinko Umičević naglasio da je upravo Smotra učeničkih radova u struci tekstilstvo i kožarstvo dobra ideja da u narednom periodu u fabrici bude organizovan i Dan otvorenih vrata, gdje bi učenici mogli da se upoznaju sa proizvodnim pogonom.

"Potrebno je da djeca vide fabriku, savremene mašine za rad, kao i da su uslovi rada povoljni. Nama treba kadra, inženjera, tehnologa, modelara, kreatora, radnika za proizvodnju, da bi uspješno poslovali", rekao je Umičević.

Osnovna djelatnost preduzeća "Bema" je proizvodnja obuće i ostvaruje poslovnu saradnju sa poznatim kupcima u inostranstvu. U Mrkonjić Gradu je 2007. godine otvorena druga "Bemina" radna jedinica.

07. april, 2024.

Obavještenje o stavljanju na uvid javnosti Prijedloga plana upravljanja Spomenikom prirode „Vrela Sane“ za period 2024 - 2034. godine

​Javno preduzeće šumarstva „Šume Republike Srpske“, Šumsko gazdinstvo „Lisina“ u Mrkonjić Gradu i Šumsko gazdinstvo „Ribnik“ u Ribniku, kao upravljač zaštićenog područja Spomenik prirode „Vrela Sane“ dostavilo je Ministarstvu za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju  Prijedlog plana upravljanja Spomenikom prirode „Vrela Sane“ za period 2024 - 2034. godine, na usvajanje.

Članom 77. Zakona o zaštiti prirode („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 20/14) definisano je da se Plan upravljanja donosi za svako zaštićeno područje za period od 10 godina, a Pravilnikom o sadržaju, utvrđivanju i načinu sprovođenja mjera upravljanja zaštićenim područjima  definisano je da se Planom upravljanja određuju dugoročne razvojne smjernice, način izvođenja zaštite, korišćenja i upravljanja, te bliže smjernice za zaštitu i očuvanje prirodnih vrijednosti zaštićenog područja uz uvažavanje potreba lokalnog stanovništva. U skladu sa članom 15. Zakona o zaštiti prirode tokom izrade akata o zaštiti  prirodnih  vrijednosti, planova upravljanja, kao i drugih akata koji se donose u skladu sa Zakonom o zaštiti prirode osigurava se učešće javnosti, putem javnog uvida. 

Mišljenja i primjedbe na Plan upravljanja zainteresovana javnost može dostavljati na e-mail: z.stojicic@mgr.vladars.rs , 30 dana od dana objavljivanja Plana upravljanja na Portalu Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju.

Istovremeno, opština Mrkonjić Grad, na čijem se području nalazi lokalitet, objaviće početak javnog uvida na oglasnoj tabli u zgradi Administrativne službe grada i omogućiće zainteresovanoj javnosti uvid u Prijedlog plana upravljanja u prostorijama Administrativne službe, u trajanju od 30 dana.