00 387 50 220 920 kabinet_nacelnika@mrkonjic-grad.rs.ba Понедјељак – Петак 7.00h - 15.00h

Начелник

Начелник општине Мркоњић Град

Драган Вођевић

Начелник општине Мркоњић Град

Тел: 050/220-921

Факс: 050/220-954

mail:d.vodjevic@mrkonjic-grad.rs

web: www.mrkonjic-grad.rs

Биографија:

Рођен је 15.08.1976. године у Бања Луци. Основну школу „ Петар Кочић „ и средњу школу  Гимназија је завршио у  Мркоњић Граду, а звање доктора медицине стекао je на Медицинском факултету Универзитета у Бања Луци.

Професионалну  каријеру започиње 2008. године у Дому здравља Јајце, а 2017. године завршава специјализацију  интерне медицине УКЦ Бања Лука и УКЦ Сарајево. Од 2010. године члан је СНСД-а, гдје на Локалним изборима 2016. гонине постаје одборник у СО-е Мркоњић Град. Функцију члана ОО СНСД-а, члана Предсједништва СНСД-а и Предсједника Реонског одбора СНСД-а Мркоњић Град обавља од 2018. године. На Локалним изборима 2020. године изабран је за Начелника општине Мркоњић Град.

Ожењен, отац двоје дјеце.

Начелник општине заступа и представља општину, носилац је извршне власти у општини. Начелник руководи општинском управом и одговоран је за њен рад. Бира се на период од четири године на општим непосредним изборима. Начелник има замјеника који га замјењује у случају дуже одсутности или других разлога спрјечености да обавља своју дужност.


План рада и извјештаји начелника


> Захтјев за пријем код начелника Општине
> Питајте начленика Општине

Замјеник начелника

Горан Милановић

Замјеник начелника општине Мркоњић Град

тел050/220-921 лок 59
факс050/220-954
mailg.milanovic@mrkonjic-grad.rs
web: www.mrkonjic-grad.rs

Биографија:

Рођен 18.09.1981. године у Мркоњић Граду. Основну школу завршио у Бијељини. Средњу школу, смјер ветеринарски техничар у Бања Луци.  Факултет ветеринарске медицине завршио на Универзитету у Сарајеву и Универзитету у Београду.   Од 2010-2021 године био запослен у ветеринарској станици на пословима др вет.мед. 

Ожењен, отац једног дјетета.


Начелник Општине има замјеника који му помаже у вршењу дужности. Замјеник Начелника Општине извршава дужности које му повјери Начелник Општине, замјењује Начелника Општине и дјелује у његово име када је он одсутан или спријечен у извршавању својих дужности.

Мандат замјеника Начелника Општине траје до краја мандата Скупштине која га је изабрала.

Замјеника Начелника Општине бира и разрјешава Скупштина Општине, тајним гласањем на приједлог Начелника, већином гласова од укупног броја одборника, у складу са законом, овим Статутом и Пословником о раду Скупштине Општине.

Надлежности начелника

Начелник општине је носилац извршне власти у Општини, руководи општинском управом и одговоран је за њен рад.

Начелник општине заступа и представља Општину.

Начелник општине бира се на период од четири године на непосредним тајним изборима у складу са законом

Начелник има замјеника који му помаже у вршењу дужности. Замјеник начелника Општине извршава дужности који му повјери начелник Општине, замјењује начелника Општине и дјелује у његово име када је одсутан или спријечен у извршавању својих дужности.

 Надлежности начелника општине: 

 • предлаже статут Општине,
 • предлаже одлуке и друга општа акта Скупштини Општине,
 • израђује и подноси Скупштини Општине на усвајање нацрт и приједлог  буџета, финансијски извјештај, економски план, стратешки развојни план, секторске развојне планове, инвестициони програм, просторни и урбанистички план и остале планске и регулаторне документе који се односе на коришћење и управљање простором и земљиштем, укључујући и коришћење јавног земљишта из надлежности Општине, у складу са законом,
 • обавјештава Скупштину о свим питањима из надлежности Општине, његових  права и обавеза,
 • спроводи локалну политику у складу са одлукама Скупштине, извршава локални буџет и обезбјеђује примјену одлука и других аката Скупштине,
 • извршава законе и друге прописе Републике чије је извршење повјерено Општини,
 • доноси одлуку о оснивању Општинске управе,
 • доноси правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста Општинске управе,
 • предлаже именовање  и разрјешење начелника одјељења или службе,
 • предлаже и доноси опште и појединачне акте о организацији и функционисању цивилне заштите у области заштите и спасавања и врши и друге послове из области заштитспасавања у складу са законом и овим Статутом,
 • предузима оперативне и друге мјере у случају поремећаја или прекида у обављању комуналних дјелатности,
 • реализује сарадњу Општине са другим јединицама локалне самоуправе, међународним и другим организацијама, у складу са одлукама и закључцима Скупштине и њених радних тијела,
 • даје сагласност на статуте и друга општа акта предузећа и установа чији је оснивач Општина,
 • подноси извјештај Скупштини о раду у органима предузећа која обављају комуналне дјелатности,
 • доноси годишњи план рада Начелника општине и Општинске управе,
 • подноси извјештај Скупштини о свом раду и раду Општинске управе,
 • покреће иницијативу да се до одлуке надлежног суда обустави од извршења општи или појединачни акт Скупштине, ако сматра да је супротан Уставу и закону,
 • закључује уговоре у име Општине, у складу са актима Скупштине,
 • рјешава у другом степену по жалби на првостепена рјешења, уколико за рјешавање нису надлежни републички органи,
 • одлучује о употреби и располагању имовином Општине, у складу са законом и одлукама Скупштине,
 • доноси одлуке о располагању новчаним средствима у складу са актима Скупштине,
 • одобрава употребу назива Општине и насељених мјеста у пословном имену привредних друштава, установа и других организација,
 • одлучује о сукобу надлежности између организационих јединица Општинске управе и Општинске управе и организација које врше послове од интереса за Општину,
 • одлучује о изузећу службеног лица Општинске управе и
 • обавља друге послове утврђене законом и овим Статутом