00 387 50 220 920 kabinet_nacelnika@mrkonjic-grad.rs.ba Понедјељак – Петак 7.00h - 15.00h

Načelnik

Nadležnosti načelnika

Načelnik opštine je nosilac izvršne vlasti u Opštini, rukovodi opštinskom upravom i odgovoran je za njen rad.

Načelnik opštine zastupa i predstavlja Opštinu.

Načelnik opštine bira se na period od četiri godine na neposrednim tajnim izborima u skladu sa zakonom

Načelnik ima zamjenika koji mu pomaže u vršenju dužnosti. Zamjenik načelnika Opštine izvršava dužnosti koji mu povjeri načelnik Opštine, zamjenjuje načelnika Opštine i djeluje u njegovo ime kada je odsutan ili spriječen u izvršavanju svojih dužnosti.

 Nadležnosti načelnika opštine: 

 • predlaže statut Opštine,
 • predlaže odluke i druga opšta akta Skupštini Opštine,
 • izrađuje i podnosi Skupštini Opštine na usvajanje nacrt i prijedlog  budžeta, finansijski izvještaj, ekonomski plan, strateški razvojni plan, sektorske razvojne planove, investicioni program, prostorni i urbanistički plan i ostale planske i regulatorne dokumente koji se odnose na korišćenje i upravljanje prostorom i zemljištem, uključujući i korišćenje javnog zemljišta iz nadležnosti Opštine, u skladu sa zakonom,
 • obavještava Skupštinu o svim pitanjima iz nadležnosti Opštine, njegovih  prava i obaveza,
 • sprovodi lokalnu politiku u skladu sa odlukama Skupštine, izvršava lokalni budžet i obezbjeđuje primjenu odluka i drugih akata Skupštine,
 • izvršava zakone i druge propise Republike čije je izvršenje povjereno Opštini,
 • donosi odluku o osnivanju Opštinske uprave,
 • donosi pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Opštinske uprave,
 • predlaže imenovanje  i razrješenje načelnika odjeljenja ili službe,
 • predlaže i donosi opšte i pojedinačne akte o organizaciji i funkcionisanju civilne zaštite u oblasti zaštite i spasavanja i vrši i druge poslove iz oblasti zaštitspasavanja u skladu sa zakonom i ovim Statutom,
 • preduzima operativne i druge mjere u slučaju poremećaja ili prekida u obavljanju komunalnih djelatnosti,
 • realizuje saradnju Opštine sa drugim jedinicama lokalne samouprave, međunarodnim i drugim organizacijama, u skladu sa odlukama i zaključcima Skupštine i njenih radnih tijela,
 • daje saglasnost na statute i druga opšta akta preduzeća i ustanova čiji je osnivač Opština,
 • podnosi izvještaj Skupštini o radu u organima preduzeća koja obavljaju komunalne djelatnosti,
 • donosi godišnji plan rada Načelnika opštine i Opštinske uprave,
 • podnosi izvještaj Skupštini o svom radu i radu Opštinske uprave,
 • pokreće inicijativu da se do odluke nadležnog suda obustavi od izvršenja opšti ili pojedinačni akt Skupštine, ako smatra da je suprotan Ustavu i zakonu,
 • zaključuje ugovore u ime Opštine, u skladu sa aktima Skupštine,
 • rješava u drugom stepenu po žalbi na prvostepena rješenja, ukoliko za rješavanje nisu nadležni republički organi,
 • odlučuje o upotrebi i raspolaganju imovinom Opštine, u skladu sa zakonom i odlukama Skupštine,
 • donosi odluke o raspolaganju novčanim sredstvima u skladu sa aktima Skupštine,
 • odobrava upotrebu naziva Opštine i naseljenih mjesta u poslovnom imenu privrednih društava, ustanova i drugih organizacija,
 • odlučuje o sukobu nadležnosti između organizacionih jedinica Opštinske uprave i Opštinske uprave i organizacija koje vrše poslove od interesa za Opštinu,
 • odlučuje o izuzeću službenog lica Opštinske uprave i
 • obavlja druge poslove utvrđene zakonom i ovim Statutom