Извјештај са једанаесте сједнице Скупштине општине Мркоњић Град

Једанаеста сједница Скупштине општине Мркоњић Град, одржана је 29.новембра, са дневним редом од пет тачака и уз присуство 24 одборника. Одборници су са 17 гласова ''за'' и 6 ''уздржаних'' гласова усвојили нацрт Ребаланса буџета општине Мркоњић Град за 2013.годину у износу од 9.359.200 КМ, што је за 1.102.800КМ или за 11 одсто мање од плана буџета за 2013.годину. Од тога је на расходе за одређене намјене распоређено 8.352.800КМ, за отплату кредита 966.400КМ и за средства резерви 40.000КМ.

Томислав Тодоровић, начелник одјељења за привреду и финансије каже да изворни приходи према нацрту ребаланса буџета за 2013.годину,  износе 7.879.200КМ, што је за осам одсто мање од првобитног плана изворних прихода за 2013.годину

''Порески приходи ребалансирани су на 5.047.500КМ, што је за 462.000КМ или осам одсто мање од плана прихода за 2013.годин, док су непорески приходи ребалансирани на 2.831.700КМ, што такође мање за осам одсто од плана или за 233.300КМ'', рекао је Тодоровић. Додајући да је разлог смањења, мање прихода од ПДВ-а, али и од пореза на лична примања и пореза на напокретности.

''И поред лошијег пуњења буџета важно је напоменути  да су извршаване све приоритетне обавезе, како према запосленим радницима, тако и према буџетским корисницима, корисницима грантова социјалних категорија, породицама погинулих бораца и ратних војних инвалида, корисницима стипендија,  обавеза  које проистичу из наших кредитних задужења, те друге обавезе'', истако је Тодоровић.

Са 17 гласова ''за'' и шест уздржаних гласова усвојен је и Нацрт одлуке о измјени Одлуке о извршењу буџета општине Мркоњић Град за 2013.годину.

Одборници су једногласно усвојили одлуку о продаји непокретности непосредном погодбом. Овом одлуком Српској православној цркви, Епархији бихаћко-петровачкој, Црквеној општини Подрашница Мркоњић Град, продаје се земљиште ради изградње објекта вјерске заједнице.

Једноглано је усвојена и одлука о утрошку новчаних средстава са посебног рачуна водних накнада у 20213.години.

Овом одлуком средства са посебног рачуна водних накнада утрошиће се за сљедеће пројекте.

-          ''Реконструкција водоводно-канализационе мреже у улицама Цара Душана и Павла Џевера'' – 30.000КМ,

-          ''Израда пројектне документације за водовод у МЗ Оћуне'' – 15.000КМ,

-          ''Изградња водоводне инфраструктуре у МЗ Шеховци'' – 34.000КМ,

-          ''Изградња водоводне инфраструктуре у МЗ Густовара'' – 15.000КМ,

-          ''Изградња водовода у Старом Селу – засеок Милашиновићи'' – 15.000КМ,

-          ''Изградња водовода у насељеном мјесту Брдо – засеок Ђукановићи'' – 6.000КМ,

-          Реконструкција пумпне станице на канализационом систему ''Збориште'' – 7.000КМ,

-          Средства која неће бити утрошена до краја 2013.године преносе се у 2014.годину – 42.507,62КМ.

_____________________________________________________________________________

 

Прије почетка сједнице предсједник Скупштине општине Мркоњић Град Милемнко Милекић прочитао је допис Гендер центра – Центра за једнакост и равноправност полова, о кампањи ''Бијела врпца'' – „Mушкaрци у бoрби прoтив нaсиљa нaд жeнaмa и дјевојчицама'' и кампањи ''Живот без насиља'', а које Гендер центар континуирано проводи у републици Српској у периоду од 25. новембра – Међународног дана борбе против насиља над женма до 10.децембра – Међународног дана људских права.

Кампања ''Живот без насиља'' се проводи у циљу превенције и сузбијања насиља над женама, те што ефикасније затите и збрињавања жртава насиља. У оквиру кампање ''Живот без насиља'' проводи се посебна тематска кампања ''Бијела врпца'' – ''Мушкарци у борби против мушког насиља над женама'' у оквиру свјетског покрета за борбу против насиља над женама са акцентом на улогу мушкарца који ношењем бијеле врпце показује спреност за окончање насиља над женама и дјевојчицама. Нoшeњeм биjeлe врпцe, мушкaрци сe oбaвeзуjу дa никaдa нe пoчинe, oпрaвдajу или прeћутe нaсиљe нaд жeнaмa и дjeвojчицaмa. Нoшeњe биjeлe врпцe je пoрукa дa и мушкaрци жeлe дa живe у будућнoсти кoja нeћe пoкaзaти нaсиљe нaд жeнaмa.

Активности кампање се проводе на нивоу Републике Српске, на нивоу институција Владе Републике Српске, Народне скупштине Републике Српске, локалних органа власти, субјеката заштите од насиља у породици, невладиних организација и медија. Крeирaни су прoмoтивни мaтeриjaли зa пoтрeбe кaмпaњe кojи су дистрибуирaни ширoм Рeпубликe Српскe.

У склaду сa oвим, нa сjeдници Скупштинe oпштинe Мркоњић Град 29. нoвeмбрa свим мушким члaнoвимa влaсти (функциoнeримa и oдбoрницимa) пoдиjeљeн je прoмoтивни мaтeриjaл, тe су oни нoшeњeм биjeлe врпцe пoкaзaли спрeмнoст зa oкoнчaњe нaсиљa нaд жeнaмa. Пригoдним oбрaћaњeм прeдсjeдницe комисије за равноправност полова Миљке Антић oбиљeжeнo je 16 дaнa aктивизмa у бoрби прoтив нaсиљa нaд жeнaмa.

Шeснaeст дaнa aктивизмa прoтив рoднo зaснoвaнoг нaсиљa прeдстaвљa мeђунaрoдну кaмпaњу кoja je глoбaлнo пoкрeнутa 1991. гoдинe и oбиљeжaвa сe ширoм свиjeтa у вишe oд 156 зeмaљa, a њoмe сe пoзивa нa уклaњaњe свих oбликa нaсиљa нaд жeнaмa. Oвa кaмпaњa кoристи 16 дaнa измeђу Meђунaрoднoг дaнa бoрбe прoтив нaсиљa нaд жeнaмa (25. нoвeмбaр) и Meђунaрoднoг дaнa људских прaвa (10. дeцeмбaр), кaкo би нaглaсилa дa уклaњaњe свих oбликa нaсиљa прoтив жeнa прeдстaвљa питaњe зaштитe људских прaвa и дa дjeлa нaсиљa прoтив жeнa прeдстaвљajу кршeњe људских прaвa.

 

 

  • 3.12.2013. године

Коментари


:) :D ^_^ *_* :P :( :| xD