Извјештај са седме сједнице Скупштине општине

Седма сједница Скупштине општине Мркоњић Град одржана је 21.јуна. Сједници су присуствовала 23 одборника, који су разматрали девет тачака дневног реда. Највише пажње одборника изазвала је Информација о стању у области запошљавања на подручју општине Мркоњић Град у 2012.години, која је усвојена са 16 глсова ''за'', 6 ''против'' и једним ''уздржаним'' гласом.

 Начелник одјељења за привреду и финансије Томислав Тодоровић рекао је да по први пут након неколико година није дошло до смањења укупног броја радника у односу на претходну годину.

''На подручју општине Мркоњић Град број запослених лица на дан 31.12.2012.године износио 3.363 лица што је на нивоу претходне године и ово је први пут након неколико година да није дошло до смањења укупног броја радника. Ово није похвална чињеница, али ипак даје одређену наду да ће у наредном периоду доћи до позитивних помака у овој области.  Истовремено у истом периоду, на евиденцији незапослених налазило 3.182 незапослена лица или 17 лица мање у односу на претходну 2011.годину'', рекао је Тодоровић.

Додајући да је у циљу побољшања укупног пословног амбијента, те отварања нових радних мјеста и запошљавања у протеклој 2012.години како са нивоа републичких органа власти, тако и са нивоа локалне власти,  предузети максимални напори како би се ако не повећао, онда бар задржао број радних мјеста у пословним субјектима на подручју општине.

''Програмима Владе РС и Завода за запошљавање РС реализоване су активности које су за резултат имале очување  постојећих, али и отварање нових радних мјеста. Ту се прије свега ради о програмима за подстицај извозних активности и запошљавања приправника са завршеном ВСС и ВШС. На тај начин запослена су 24 лица са завршеном ВСС и ВШС, који су имали приллику да се оспособе за свој први посао. Такође и општина Мркоњић Град,  реализујући своје програме подстакла је отварање нових радних мјеста, те запослила 23 лица'', истакао је Тодоровић.

Са 16 гласова ''за'' и 7 ''уздржаних'' гласова усвојена је Одлука о усвајању Насрта Измјене дијла регулационог плана за потребе мале привреде у Подоруглој.

Према одлуци, којом се приступило изради регулационог плана, простор обухвата био је од 0,87 hа, те је  из оправданих разлога и са циљем давања што квалитетнијег и спроводљивијег планског рјешења дошло до корекције обухвата укупне површине од 2,08 hа. Измјена плана доноси се за временски период од 20 година. Носилац припреме Измјене плана је Одјељење за просторно планирање и комуналне послове општине Мркоњић Град, а носилац израде ''Пројект'' а.д.Бањалука.

Просторна цјелина налази се у насељу Подоругла у Мркоњић Граду и удаљена је од центра града 900 метара и налази се непосредно уз регионални пут Мркоњић Град- Црна ријека.

Простор који је предмет Измјене плана  у постојећем стању организован је као пословна цјелина, са углавном изграђеним пословним објектима, без стамбених и стамбено-пословних објеката и цјелина.

''Концепт просторне организације формиран је у складу са затеченим стањем, изграђеним објектима и садржајима, те дефинисаним потребама и утврђеним пројектним задатком, те нам је циљ био формирање спроводљивог планског рјешења, које ће се без проблема реализовати у наредној фази, рекао је представник ''Пројекта'' Предраг Јованић. Додајући да су на тај начин уобзирени и уграђени  у Измјену плана постојећи пословн објекти и садржаји, припадајће грађевинске парцеле, а планским концептом  предвиђена је изградња нових пословних објеката и уређење локација које су неизграђене, а немају већа ограничења у смислу изградње и рјешавања имовинско-правних односа.

''Обзиром да се ради о пословној зони и зони мале привреде, уколико се јави оправдана потреба за већом површином парцеле, планиране парцеле могу се ''укрупњавати'' односно спајати, како би е добила потребна површина за реализацију производног или другог пословног садржаја'', истакао је Јованић.

Јавни увид у нацрт Измјене плана биће објављен у периоду од 08.07.2013.године до 08.08.2013.године у просторијама општине.

Одборници су једногласно усвојили Одлуку о успостављању сарадње и братимљењу општине Мркоњић Град са општином Зубин Поток из Републике Србије АП Косово и Метохија. Разлози за доношење ове одлуке су успостављање, развијање и јачање тјесних и добросусједских односа у области послова локалне самоуправе, сарадња и размјена информација  у свим областима друштвеног живота.

Са 16 гласова ''за'' и 7 ''уздржаних'' гласова усвојена је Одлука о одобравању продаје путничког возила непосредном погодбом. Ријеч је о продаји путничког моторног возила марке ''HYUNDAI'' тип ТG 2,2. Непосредна погодба  ће се обавити прикупљањем писмених понуда, са почетном цијеном  у износу од 15.000КМ.

Извјештај о остваривању права у области борачко-инвалидске заштите усвојен је једногласно.

Одборници су са 16 гласова ''за'' и 7 ''уздржаних'' гласова усвојили Рјешења о избору чланова  школских одбора основних и средњих школа.

У одборе основних и средњих школа именовани су:

Јелена Зељковић, Школиски одбор Основне школе ''Петар Кочић'',

Драгана Тодоровић, Школски одбор Основне школе ''Иван Горан Ковачић'',

Боривој Јовишић, Школски одбор Основне школе ''Бранко Ћопић'' Бјелајце,

Велимир Пејић, Школски одбор Основне школе ''Вук Караџић'' Бараћи,

Гордана Лекић, Школски одбор Гимназије,

Дијана Еремија, Школски одбор Машинске школе.

Рјешење о именовању члана Управног одбора ЈУ ''Народна библиотека'' Мркоњић Град усвојено је са 15 гласова ''за'' и 7 ''уздржаних'' гласова.  На мандатни период од четири године овим Рјешењем именован је Иван Вања Бороја.

Приједлог рјешења о формирању пописне комисије за попис становништва, домаћинстава и станова на подручју општине Мркоњић Град усвојен је са 16 гласова ''за'' и седам ''уздржаних'' гласова.

У пописну комисију изабрани су: Мирослав Милановић, Нермина Костић, Предраг Малешевић и Ивица Вулић.

  • 24.6.2013. године

Коментари


:) :D ^_^ *_* :P :( :| xD