Извјештај са шесте сједнице Скупштине општине Мркоњић Град

Седаманаест тачака било је на дневном реду 6. Сједнице Скупштине општине , одржане 31. маја уз присуство 24 одборника. Одборници су једногласно усволјили Одлуку о измјенама и допунама Одлуке о такси превозу на подручју општине Мркоњић Град, те Одлуку о измјенама и допунама Оглуке о јавном превозу лица и ствари на подручју општине Мркоњић Град.

Са 17 гласова ''за'' и 7  гласова ''против'' усвојена је Одлука  о начину и условима продаје пословног простора у улици Карађорђрвој у Мркоњић Граду. Према овој  Одлуци продаја пословног простора  извршиће се путем усменог јавног надметања – лицитацијом, а почетна цијена утврђује се у висини садашње тржишне вриједности предметног пословног простора у износу од 207.360,00 КМ. Поступак јавног надметања ће спровести комисија у саставу Живко Видачковић, предсједник и чланови Дамир Сладојевић и Здравка Кудра. Јавни конкурс за спровођење лицитације ће бити објављен у дневном листу ''Глас Српске'', на огласној табли општине и интернет страници општине. Током излагања начелница општине Дивна Аничиоћ је истакла да ће средства остварена продајом  предметних пословних просторија бите намјенски утрошена за куповину других пословних просторија или изградњу јавних површина на подручју општине Мркоњић Град.

Са 16 гласова ''за'' и  7  гласова ''против'' усвојена је Одлука о учешћу у куповини некретнина стечајног дужника ''Младост'' а.д. – у стечају Мркоњић Град. Овом Одлуком Скупштина општине одобрава учешће општине Мркоњић Град у куповини основних средстава  стечајног дужника ''Младост'' а.д.  путем јавног надметања – лицитације и то пословних просторија у насељеном мјесту Бараћи. ''Разлози за доношење ове Одлуке је у томе што се поменуте пословне просторије  налазе у центру насељеног мјеста Бараћи и у саставу истих се налазе  и канцеларије мјесног уреда и Мјесне заједнице Бараћи'', рекла је начелница општине Дивна Аничић. Додајући да би  било потребно да поменути  пословни простор буде откупљен од стране општине Мркоњић Град, јер би се исти користио за заједничке потребе становника Мјесне заједнице Бараћи.

Одлука о именовању Савјета за израду просторног плана подручја посебне намјене туристичко-рекреационог центра ''Балкана'' усвојена је једногласно. Овом Одлуком у Савјет су именовани: предсједник Савјета Кудра Здравка, и чланови Тегелтија Милена, Бошкан Младен, Дервишевић Емир, Панић Горан, Савовић Драган, Стојичић Жељка, Вујичић Тијана,Мр.Стојановић Јадранка, Марковић Борис и представник власника земљишта који ће бити накнадно изабран.

Одборници су разматрали и Информацију о резултатима пословањапредузећа и установа у прошлој години, коју су усвојили са 16 гласова ''за'' и 6 ''уздржаних'' гласова'.

Анализа стања пословања привреде показала је да  су у 2012.години своју дјелатност и  регистрацију  обављало  340 самосталних предузетничких  дјелатности, 10 акционарских друштава, 87 друштава са ограниченом одговорношћу, 9 привредних друштава из области здравства и 7 осталих правних лица.

''Привредни субјекти прошле године остварили укупан приход од 214.293.250КМ ,што је за 17 процената више у однос на претходну годину, док су укупно остварени расходи у 2012.години износили 198.985.703КМ и забиљежен је раст од 12 процената.Остварена је укупна добит од 21.449.100 КМ, што је за око 12 милиона више  у односу на 2011.годину, док су сви субјекти који су остварили негативан пословни резултат имали укупан губитак од  девет милиона марака'', рекао је Томислав Тодоровић в.д начелник одјељења за привреду и финансије. Додајући да је у 2012.  години била 21 радња мање него што је то било у претходној години, али да са друге стране дошло до повећања укупног броја запослених радника у њима за 39 лица или 8%.

Што се тиче структуре предузетничких дјеланости, најчешће учешће и даље имају самосталне предузетничке дјелатности за обављање трговине, затим угоститељске дјелатности, те занатске и остале дјелатности.

Дјелатности чији је број регистрованих самосталних предузетника  на нивоу 2011.године су пољопривреда, производња прехрамбених производа и здравствених услуга.

Дјелатности чији је број увећан у односу на 2011.годину су грађевинсрство, угоститељство, одржавање и поправка моторних возила, ветеринарских услуга, агенцијских услуга и остало.

''Већина пословних субјеката  у 2012. години биљежи повећање како својих потраживања тако и обавеза што указује на све већу неликвидност наших домаћих тржишта те анализирајући поједине ситуације изузетак овом су они субјекти који су више оријентисани на извозна тржишта гдје су они и своје обавезе и потраживања задржали на прошлогодишњем нивоу каже Тодоровић.

У информацији је дати преглед укупно оствареног  увоза и извоза са прегледом 10 топ производа  који највише учествују како у увозу тако и у извозу .Извоз роба у 2012.години износио је 7.619.933КМ и то је податак управе за индиректно опорезивање која је третирала само робе, док је према извјештају АПИФ-а укупно остварени извоз у прошлој години је износио 12.719.000КМ укључујући и извоз услуга што је у односу на 2011.годину мање за шест процената.

''Општина Мркоњић Град упркос свим овим тешкоћама  са којима се сусрећу наши привредници биљежи благи позитивни тренд у већини посматраних параметара, што даје одређену наду за њен коначан опоравак, чему ће свакако допринијети и одређени већ започети значајни инвестициони пројекти у већем капацитету, као и они мањи који реализују наши привредници што ће свакако двести и до отварања нових радних мјеста и ставарања нових вриједности, закључио је Тодоровић.

Одборници су једногласно подржали Информацију о стању у области шумарства и примарне прераде дрвета на подручју општине Мркоњић Град за 2012.годину.

''У условима веома отежаног привређивања у сектору шумарства и прераде дрвета и са скромном структуром сјечиве дрвне масе, газдинство је позитивно пословало и остварило значајан пословни добитак у износу од 78 372 КМ, који је за 68 944 КМ већи од планираног у 2012.години, а у односу на остварени добитак у 2011.години мањи за 76 процената, рекао је Недељко Антић директор ШГ ''Лисина''. Додајући да је за инвестициона улагања у 2012.години издвојено је 488 967КМ или 77% од плана.

На простору општине Мркоњић Град из области прераде дрвета послује 21 предузеће, од чега је 18 организовано за примарни прераду дрвета, 2 предузећа организована за примарну и финалну прераду дрвета,1 предузеће за финалну прераду дрвета и 4 предузетника рагистрована у Одјељењу за привреду и финансије.

Од 19 привредних друштава из области дрвопрераде коју су доставила финансијске извјештаје, њих 12 је повећало укупне приходе у односу на 2011.годину, док је 7 дрвопрерађивачких субјеката имало смањење укупних прихода у односу на претходну годину. Од 19 привредних друштава позитивне пословне резултате   приказало је 15, док је њих 4 приказало негативан резултат пословања.

Када је у питању  извоз са подручја општине Мркоњић Град,  утрђено је да су привредна друштва из области дрвопрераде у 2012.години остварила извоз од 6.677.656КМ, што представља 90% од укупног извоза општине.

Обзиром да дрвопрерада запошљава зачајан број радника, потребно је учинити све да дрвопрерађивачи  са подручја општине Мркоњић Град имају што успјешнију пословну сарадњу са ШГ ''Лисина'' и другим газдинствима у Републици Српској. Такође значајан допринос у нунапређењу дрвопрерађивачке индустрије у општини Мркоњић Град дала је Влада РС субвенционишући извоз ових привредних друштава која се баве вишим степеном финализације производње. Такође и општина Мркоњић Град наставила је да својим активним мјерама подршке овом сектору кроз подстицај запошљавања, увођењем систена квалитета и др.

Одборници су једноглано усвојили Извјештај о  раду Ватрогасног друштва Мркоњић Град за 2012.годину, те Информацију о стању у области ловства на подручју општине и Информацију о стању у области риболова на подручју општине Мркоњић Град за 2012.годину.

Одборници су усвојили и неколико рјешења о именовањима. Тако је за секретара Скупштине општине Мркоњић Град именована Невенка Малешевић, Томислав Тодоровић именован је за начелника Одјељења за привреду и финансије, Воијн Васић за начелника Одјељења за друштвене дјелатности, Слободан Рајковић за начелника Одјељења за просторно планирање и комуналне послове, Дамир Сладојевић  за начелника Одјељења за изградњу града и управљање имовином и Митар Цвијић  за начелника Одјељења за инспекцијске послове.

 

  • 4.6.2013. године

Коментари


:) :D ^_^ *_* :P :( :| xD