Одржана четврта сједница Скупштине општине

Четврта сједница Скупштине општине Мркоњић Град одржана је 29. марта уз присуство 23 одборника који су на дневном реду имали 19 тачака. Скупштина општине усвојила је Програм за подстицај привредног развоја општине Мркоњић Град у овој години за шта је из буџета општине издвојено 400.000КМ. Од тог износа 295.000 КМ биће пласирано за подршку развоју МСП и предузетништва, а 105.000КМ за подршку развоју пољопривреде.

Средства за подршку развоја малих и средњих предузећа и предузетништва биће распоређена на микро-кредитирање МСП и предузетништва у износу од 130.000КМ и на суфинансирање активности МСП и предузетника.

Када је ријеч о раподјели средстава намијењених за суфинансирање активности МСП и предузетника биће спроведена на сљедећи начин: за подршку пројектима запошљавања незапослених лица 124.000КМ, суфинансирање запошљавања приправника са завршеном ВСС 31.000КМ и за подршку пројектима самозапошљавања незапослених лица са завршеном ВСС и ВШС и особа са инвалидитетом 10.000КМ.

Средства намијењена унапређењу пољопривредне  производње биће оставрена кроз микрокретитирање пољопривредне производње  за шта је намијењено 70.000КМ и суфинансирањем активности пољопривредних произвођача износом од 35.000КМ. Суфинансирањем активности пољопривредних произвођача намјерава се оставрити директна подршка пројектима који ће дати допринос повећању физичког обима производње, интензивирању и унапређењу пољопривредне производње, а биће остварена регресирањем каматне стопе на одобрене пољопривредне кредите (300КМ), подизањем вишегодишњих засада (6.700КМ), инсталирањем система за наводњавање (5.000КМ), увођењем басена и појила за стоку (8.000КМ), те као подршка активностима пољопривредних задруга (15.000КМ).

''Општина Мркоњић Град има намјеру да обезбјеђењем кредитних средстава, као и дијелом бесповратних средстава за пројекте да допринесе  унапређењу укупне пословне климе, стимулише и подстакне општи амбијент за привредни развој, односно развој МСП, предузетништва и пољопривреде, односно нова запошљавања и стицање нове вриједности'' каже директор Агенције за привредни развој Горан тодоровић.

Такође је усвојен и Извјештај о реализацији Програма за подстицај  привредног развоја општине Мркоњић Град у 2012.години.

Овим програмом остварени су значајни резултати у области МСП и предузетништва, као и развоју пољопривреде: извршене све обавезе за кориснике подстицајног програма из 2011.године, а извршене су и обавезе за кориснике Програма у 2012.години а према планираном распореду утрошка средстава, запослена су 23 радника  која су се налазила на евиденцији бироа за запошљавање, 48 индивидалних регистрованих пољопривредних произвођача су корисници Програма за подстицај у 2012.години, док однос укупно одобрених и реализованих средстава за Програм подстицаја привреде у 2012.години износи 83,1 одсто.

Одборници су једногласно усвојили Одлуку о усвајању Измјене дијала регулационог плана ''Центар'' Мркоњић Град на локалитету улице Стевана Синђелића. Елаборат плана израђен је у предузећу ''Пројект '' а.д. Бањалука. Простор обухвата је у укупној површини од 6.000м2 и обухвата простор између зелене пијаце и Православне цркве, улице Симе Шолаје до пословног објекта ''Младост'', даље иде до објекта Аресенић Тоде и Ареснић Вељка и излази на улицу Стевана Синђелића и зелене пијаце. Након корекције обухвата Измјене плана, укупна површина обухвата износи 7.173,53м2. Измјена плана се доноси за временски период од 10 година.

Носилац припреме Плана је Одјељење за просторно планирање и комуналне послове општине Мркоњић Град.

Донесена је и  Одлука о изради просторног плана подручја посебне намјене туристичко-рекреационог центра ''Балкана''. Планом ће се обухватити дио територије општине Мркоњић Град, површине око 90ха.

''Просторним планом Републике Српске до 2015.године предвиђено је да се под заштиту у дијелу природних вриједности ставе одређена подручја. Тако је подручје ''Балкана'' стављено под заштиту у категорији рекреациони, културни, научни, образовни, пејзажни и други заштићени природни предјели. Просторни план подручја посебне намјене је стратешки дугорочни документ, који се доноси на период од 20 година. Овај документ одређује основне правце развоја подручја, садржи сва релевантна сазнања о простору и усмјерава њихово рационално и одрживо кориштење'', рекла је начелница Одјељења за просторно планирање и комуналне послове Невенка Малешевић. Додајући да је циљ израде просторног плана дефинисање основне организације простора, мјера употрба, уређења и заштите подручја, мјера за унапређење и заштиту животне средине.

Одборници су једногласно  усвојили Одлуку о отпису краткорочних потраживања, којом  се наведене потраживања која нису наплаћена у периоду од дванаест мјесеци иста преносе на спорна и сумњива потраживања.

Једногласно је усвојена и Одлука о одобравању новчаних средстава у сврху учешћа у изузетно виском трошковима стационарног лијечења Мрчета Марка, који је несретним случајем настардао у Новом саду, а налази се на лијечењу у здравственој установи Градишка. Овом Одлуком  одобравају се новчана средства из буџета општине Мркоњић Град  у износу од 2.000КМ.

Са 19 гласова ''за'' и четири ''уздржана '' гласа усвојен је и Програм утрошка средстава остварених продајом шумских дрвних сортимената на подручју општине Мркоњић Град. Према усвојеном плану буџета општине за 2013. годину средства која би требало остварити продајом шумских сортимената у 2013.години износе 460.000КМ.

''Средства добијена продајом шумских дрвних спртимената ће бити утрошена за развој и унапређење инфраструктурних објаката у неразвијеним дијеловима општине и то за асфалтирање, санацију и одржавање локалних и некатегорисаних путева 60% средстава, за рјешавање водоводне и канализационе инфраструктуре 10%, за заштиту животне средине 10% и за израду просторно планске документације 20%'', рекао је начелник Одјељења за изградњу града и управљање имовином Дамир Сладојевић.

Одборници су са 17 гласова ''за'' и шест ''против'' усвојили Извјештај о раду начелника општине и општинске административне службе за 2012. годину.

''Општинска управа је у 2012.години наставлика са реализацијом кључних циљева, а то су изградња модерне локалне управе, реализација програма капиталних инвестиција, подршка развоју малих и средњих предузећа и пољопривреде на подручју општине и као помоћ младима у образовању'', рекла је начелница општине Дивна Аничић. Истичући чињеницу да  су од раније постојали јасни показатељи да ће 2012.година бити изузетно тешка и да ће се то одразити и на рад општинске управе.

 ''Због кризе која је била присутна настојали смо да обезбиједимо све претпоставке за несметано функционисање општинске управе и буџетских корисника, односно да се морају обезбиједити планирана средства за кориснике социјалне заштите, предшколског образовања, студената, невладиних организација и других буџетских корисника. Како бисмо све ово обезбиоједили морали смо значајно да штедимо на дијелу средстава планираних за капиталне инвестиције, материјалне трошкове за Административну службу и све буџетске кориснике'', истакла је Аничићева.

Уз 17 гласова ''за'' и шест ''уздржаних'' усвојен је Извјештај о рјешавању управних предмета у Административној служби општине Мркоњић Град за 2012.годину. У извјештајном периоду за 2012.годину, у Административној служби општине, рјешавано је укупно 7.511 предмета, а од тога 4.197 предмета за које се води управни поступак и 3.314 предмета за које се не води управни поступак.

Одборници су једногласно усвојили Извјештај о раду Општинске борачке организације Мркоњић Град за 2012.годину као и Информацију о раду Општинске организације породица заробљених и погинулих бораца и несталих цивила.

Извјештај о раду Општинске организације Црвеног крста  Мркоњић Град за 2012.годину усвојен је са 18 гласова ''за'', четира гласа ''против'' и два ''уздржана'' гласа.

Одборници општинског парламента једнглано су усвојили Информацију о раду Правобранилаштва Републике Српске – сједиште замјеника Бања Лука за 2012.годину, Акциони план јачања социјалне заштите и инклузије дјеце у општини Мркоњић Град за 2013-2014.годину, као и приједлог Одлуке о утврђивању критеријума и расписивању конкурса за избор једног члана Управног одбора ЈУ ''Народна библиотека'' Мркоњић Град.

Приједлог Одлуке о утврђивању критеријума и расписивању конкурса за избор чланова школских одбора усвојен је са 19 глсова ''за'' и четири ''уздржана'' гласа, као и Приједлог рјешења о именовању Комисије за избор. Тако се у састав Комисије за избор чланова школских одбора основних и средњих школа и једног члана Управног одбора ЈУ ''Народна библиотека'' Мркоњић Град именовани: Дамир Сладојевић (предсједник), Живко Јагодић (члан), Наташа Арежина (чалн), Жељко Чегар (члан) и Гордана Лекић (члан).

Одборници су усвојили и неколико Рјешења о избору сталних радних тијела Скупштине општине Мркоњић Град.

У Одбор за културу, образовање и информисање Скупштине општине Мркоњић Град изабрани су: Божана Марчета (предсједник), Радана Гаврић (замјеник предсједника), Влајко Тодоровић (члан), Бранка Рудић (члан) и Радмило Радовановић (члан).

У Одбор за развој спорта и физичке културе Скупштине општине Мркоњић Град изабрани су: Крстан Томић (предсједник), Миленко Милекић (замјеник предсједника), Марко Јовандић (члан), Радослав Милекић (члан) и Илија Караћ (члан).

У Одбор за питања младих Скупштине општине Мркоњић Град изабрани су: Драган Сантрач (предсједник), Блашко Каурин (замјеник предсједника), Марко Јовандић (члан), Зоран терзија (члан) и Младен Бошкан (члан).

У Одбор за заштиту животне средине Скупштине општине Мркоњић Град изабрани су: Радован Димитрић (предсједник), Гојко Грабеж (замјеник предсједника), Жељко Ђукановић (члан), Мирјана Лакета (члан) и Јадранка Војводић (члан).

У Одбор за сарадњу са градовима, општинама и мјесним заједницама Скупштине општине Мркоњић Град изабрани су: Душан Дакић (предсједник), Миленко Савановић (замјеник предсједника), Миле Даниловић (члан), Дивна Аничић (члан) и Сузана Рајковић (члан).

У Одбор за равноправност полова Скупштине општине Мркоњић Град изабрани су: Миљка Антић (предсједник), Сњежана Милановић (замјеник предсједника) и Блашко Каурин (члан).

У Одбор за вјерска питања Скупштине општине Мркоњић Град  изабрани су: Љубиша Маркановић (предсједник), Сњежана Милановић (замјеник предсједника) и Гојко Грабеж (члан).

У Одбор за заштиту људских права, представке и притужбе грађана Скупштине општине Мркоњић Град изабрани су: Миленко Чигоја (предсједник), Милан Пучић (замјеник предсједника), Миленко Шаин (члан), Душан Сладојевић (члан) и Влајко Тодоровић (члан).

У Одбор за примјену Етичког кодекса Скупштине општине Мркоњић Град изабрани су: Мира Стојичић (предсједник), Славко Лукић (замјеник предсједника), Марко Јовандић (члан), Загорка Јовић (члан) и Ален Ђурић (члан).

  • 1.4.2013. године

Коментари


:) :D ^_^ *_* :P :( :| xD