Ј А В Н И П О З И В

Ј А В Н И П О З И В

за подношење захтјева за одобравање подстицајних средстава по основу Програма за подстицај привредног развоја општине Мркоњић Град у 2022. години

 1.       Подршка МСП и предузетништву за директна улагања

Подстицајна средства за директна улагања додјељиваће се привредним субјектима за улагања у материјална и нематеријална средства настала у периоду од 01.01.2022. године, па до затварања Јавног позива, с циљем проширења постојећих капацитета, проширења производње или очувања постојећег стања.

1.       Улагања у материјална средства обухвата улагања у израду објеката, производних погона, машина и опреме

2.       Улагања у нематеријална средства подразумјева улагања у системе квалитета и прибављање дозвола за инвестирање У пословну зону „Подбрдо“ или „Кула Рудићи“

Средства ће се рефундирати за:

1.1. Пословне субјекте (д.о.о.) који у текућој години  уложе минимално 40.000,00КМ властитих средстава за изградњу нових објеката, производних погона, набавку машина или опреме потребних за унапређење процеса производње.

1.2. Самосталне предузетнике  који у текућој години уложе  минимално 15.000,00КМ властитих средстава за  изградњу нових објеката, производних погона, набавку машина или опреме

 

  Средства ће се рефундирати за  нематеријална улагања, односно:

2.1.  Пословне субјекте који инвестирају у изградњу објеката у оквиру пословних зона „Подбрдо“ и „Кула Рудићи“ предвиђене су олакшице у виду поврата уплаћених  накнада за уређење грађевинског земљишта и ренту у износу до 50% од висине свих уплаћених накнада.

2.2. Улагање у увођење система квалитета

 

Улагање у нематеријална средства нису условљена износом минималних улагања подносиоца захтјева.

Пословни субјекат може да оствари право на подстицај само по основу једне врсте материјалних или нематеријалних улагања.

 

3. Потребна документација

-          Рјешење о регистрацији и ЈИБ,

-          Грађевинска дозвола (само за изградњу пословног објекта),

-          Извјештај о реализацији инвестиције са доказима о извршеним плаћањима (Копија фактуре са фискaлним рачуном, банковни изводи, уплатнице),

-          Доказ да није смањиван број радника у периоду од 01.01.2021. године до дана подношења захтјева,

-          Потврда о измиреним обавезама по основу директних и индиректних пореза на дан расписивања Јавног позива, као и обавеза према Општини Мркоњић Град.

 

4. Општи услови за додјелу средстава

-        да се пословна дјелатност обавља на подручју општине Мркоњић Град,

-  да у посљедња три обрачунска периода, пословни субјекти, имају позитиван пословни резултат,

-       да је привредни субјекат у протеклом периоду, као корисник општинских подстицајних програма, исте користио у складу са Програмима.

-      да у року од 15 дана од дана потписивања Уговора са Општином Мркоњић Град запосле два незапослена лица (обавеза за правна лица), односно једно незапослено лице (обавеза за самосталне предузетнике) која се налазе на евиденцији Завода за запошљавање (Биро- Мркоњић Град), на период од најмање једне године.

 

5. Средства неће бити одобрена

-        Корисницима за улагања у исту врсту материјалних улагања, а по основу Програма за 2020. и 2021. годину,

-          МСП и самосталним предузетницима за које се установи да су одобрена средства из претходних подстицајних програма утрошили у друге сврхе или кршили обавезе према даваоцу средстава- Општини Мркоњић Град,

-       Привредним субјектима из области дрвопрераде, осим ако се инвестиција односи на улагања у виши степен обраде дрвета,

-         МСП и самосталним предузетницима који су смањивали број запослених у периоду од 01.01.2022. године до дана подношења захтјева,

-  За дјелатности трговине и угоститељства (осим за дјелатности ресторана),

-          За набавку основног средства које је купљено од физичког лица,

-          За набавку канцеларијске опреме (рачунари, штампачи, намјештај и сл.),

-          За набавку основног средства од привредног субјекта чији је власник истовремено подносилац захтјева,

-          За набавку основног средства од привредног субјекта који у основном капиталу подносиоца пријаве има учешће веће од 25% и обрнуто,

-          За набавку транспортних средстава (камиони, трактори, приколице, виљушкари, доставна возила и сл.),

-          За плаћања у готовом новцу,

-          За царинске и административне трошкове,

-          За трошкове транспорта.

6. Начин остваривања права

Захтјев за подстицајна средства се подносе од 06.07.2022. године у Агенцији за привредни развој општине Мркоњић Град, улица Светог Саве (Културни центар), до потпуног утрошка планираних средстава, а најкасније до 22.07.2022. године.

Сви заинтересовани детаљније информације могу добити у просторијама Агенције или на телефон  број: 050/214-257, контакт особа Гордана Лекић- сарадник за МСП и предузетнике.

 

 

Број: 16-02/22                                                                                                              ДИРЕКТОР

Дана, 06.07.2022. године                                                                                        Горан Тодоровић      

 

  • 6.7.2022. године

Коментари


:) :D ^_^ *_* :P :( :| xD