Центар за социjални рад

Центар за социjални рад

Јавна установа Центар за социјални рад Мркоњић Град

Адреса:
Улица Бораца Српских 12
70260 Мркоњић Град

тел: 050 214 346
факс 050 220 570
е-пошта: csrmg@zona.ba

Директор
; Драган Плејић

 Основана је као посебан правни субјект одлуком Скупштине општине Мркоњић Град број: 02-022-24/06 од 10.03.2006.године.

До 1.12.2006. године функционисао је као Одсјек за социјалну и дјечију заштиту у оквиру Одјељења за општу управу општине Мркоњић Град, а од 01.јануара 2007. почео је да функционише као Центар.

Центар за социјални рад Мркоњић Град је општинска установа социјалне заштите чија дјелатност се састоји у обављању послова социјалне и дјечије заштите, породичне заштите и старатељстава, узвршења васпитних мјера и мјера заштитног надзора, услуга социјалног рада и других послова. наведени послови и задаци су проистекли из Закона о социјалној заштити, Закона о дјечијој заштити, Породичног закона, кривичних и других прописа, општинских услуга, те утврђених норматива и стандарда од стране Министарства здравља и социјалне заштите.

У смислу смјештаја и техничке опремљености Центар за социјални рад рад има добре услове за рад. Смјештен је у просторијама зграде војног одсијека које су реновиране. Има доста канцеларијског и другог простора, тако да скоро сваки запослени референт има засебно своју канцеларију, а што је у складу са специфичностима обављања послова и задатака из ове области.

Набављена је комплетна рачунарска опрема за запослене раднике. Током 2008.године Центар ће бити увезан са Министарством здравља и социјалне заштите РС програмом ''Sotac'', који се ппочео примјењивати од 2003.године на подручју Босне и Херцеговине, чиме ће бити створена интерна база података. На тај начин ће бити омогућено Министарству здравља РС да ствара систематичнију базу података на нивоу Републике Српске. Такође ће бити олакшан и стручни надзор над радом Центра.

Центар за социјални рад Мркоњић Град има осам запослених радника, од тога пет стручних сарадника. Тиме је знатно ојачан рад Центра, рад стручног тима Центра и квалитетније услуге за кориснике.

У спровођењу социјалне заштите и социјалног рада, Центар пружа услуге и облике социјалне заштите појединцима, породицама и заједницама, којима је потребна социјална заштита.

Корисници Социјалне заштите су:

 • дјеца без родитељског старања,
 • дјеца ометена у физичком и психичко развоју,
 • васпитно занемарена и запуштена дјеца,
 • дјеца чији је развој ометен породичним приликам,
 • материјално необезбијеђена и за рад неспособна лица,
 • стара лица без породичног старања,
 • инвалидна лица,
 • лица са друштвено негативним понашањем,
 • лица којима је због посебних околности потребна социјална заштита. 

Права у социјалној заштити у смислу Закона су :

 • новчана помоћ,
 • додатак за помоћ и његу од стране другог лица,
 • помоћ за оспособљавање за рад дјеце и омладине,
 • помоћ у кући, смјештај у установу социјалне заштите или смјештај у другу породицу,
 • једнократна новчана помоћ,
 • здравствено осигурање корисника,
 • услуге социјалног рада. 

Права у области дјечије заштите у смислу Закона су:

 • матерински додатак,
 • додатак на дјецу,
 • накнада плате за вријеме коришћења породиљског одсуства,
 • помоћ заа опрему новорођенчета,
 • задовољавање развојних потреба дјеце,
 • предшколско васпитање и образовање за дјецу без родитељског старања, дјецу са сметњама   
 •   у развоју и дјецу на дужем болничком лијечењу,
 • васпитно-образовни програми припремања дјеце за школу. 

Приоритет Цента у наредном  периоду биће израда социјалне карте за категорије социјално угроженог становништва.

 


Поставите питање директору ЦСР Мркоњић Град