Обрасци одјељења за привреду и финансије

Обрасци одјељења за привреду и финансије

 

 П р е д у з е т н и ш т в о

            ►  ВОДИЧ за самосталне предузетнике

            ► Захтјев за  регистрацију чамца и издавање (продужење) пловидбене дозволе

            ► Захтјев за издавање извода из регитра предузетника (брза процедура)

            ►  Захтјев за издавање лиценце превозника (такси превоз)

            ►  Захтјев за издавање увјерења (брза процедура)

            ►  Захтјев за обављање превоза за властите поребе за пољопривредну дјелатност

           ►  Захтјев за регистрацију предузетника,Оснивање, образац сп1

           ►  Захтјев за регистрацију предузетника,Промјена података  предузетника  образац сп1

           ►  Захтјев за регистрацију предузетника,Стална одјава  сп1 -

           ►  Обавјештење о поновном почетку рада ( брза процедура )

           Категоризација  објеката

           ► Захтјев за утврђивање категорије угоститељског објекта, за ФИЗИЧКА  ЛИЦА

           ► Захтјев за утврђивање категорије угоститељског објекта, за ПРАВНА ЛИЦА

            

 П о љ о п р и в р е д а

            ►   Захтјев за излазак комисије за накнаду штете од дивљачи

            ►   Издавање увjерења за странке регистроване као предузетници

            ►   Издавање увјерења за странке које нису регистриовани као предузетници

            ►   Пољопривредна сагласност правна лица

            ►   Пољопривредна сагласност физичка лица