Просторни план општине Мркоњић Град од 2016-2036. године

Просторни план општине Мркоњић Град од 2016-2036. године

Просторни план општине Мркоњић Град од 2016-2036.године је усвојен на 13. сједници  скупштине  општине  Мркоњић Град  одржаној  дана 16.02.2018. године.

 Ово је стратешки, развојни, дугорочни  документ просторног уређења којим се дефинишу основни циљеви  и  принципи развоја у простору. Доноси се на плански  период од 20 година. У наставку странице имате могућност да преузмете све документе, који су саставни дио Просторног плана. 

 

Мрежа насеља

Намјена простора

Привреда