Акти Скупштине општине

Акти Скупштине општине

АКТИ СКУПШТИНЕ

У вршењу својих права и дужности Скупштина доноси статут, пословник, кодекс, одлуке, рјешења, закључке, препоруке, резолуције, стратегије, планове и програме.

Радна тијела Скупштине доносе закључке, а када су за то посебно овлаштена, доносе и рјешења.

Одлука се доноси у оквиру вршења права и дужности из надлежности Скупштине као акт за извршавање закона и као акт утврђивања унутрашње организације и односа у Скупштини.

Одлука мора садржавати правни основ на коме се заснива.

Пословником, Кодексом и одлуком уређује се унутрашња организација, рад и односи у Скупштини.

Скупштина доноси стратегије, планове и програме ради остваривања заједничких циљева и интереса привредног и друштвеног развоја у Општини.

Рјешењем се на основу закона и других правних прописа рјешава о правима и обавезама или правним интересима грађана и правних лица из надлежности Скупштине.

Скупштина резолуцијом указује на стање, проблеме и потребе у одређеној области друштвеног живота и утврђује политику коју треба спроводити у тим областима, као и мјере за њено спровођење.

Препоруком се изражава мишљење Скупштине о питањима од значаја за рад органа Општинске управе, јавних предузећа и установа из надлежности Општине и предлажу мјере које ти органи, предузећа и установе треба да предузму ради рјешавања питања на које се указује, у складу са њиховим правима и дужностима.

Скупштина у оквиру свог дјелокруга, закључком:

  •  заузима ставове и изражава мишљење о питањима о којима је расправљала,
  •  даје сагласност или потврђује поједина акта, када је то прописом одређено,
  •  утврђује унутрашње односе у Скупштини,
  •  покреће иницијативе за измјену закона и других прописа и
  •  одлучује и у другим случајевима за које овим пословником и другим прописима није предвиђено да се одлучује другим врстама аката.

Иницијативу за доношење аката из надлежности Скупштине могу поднијети грађани и удружења грађана, у складу са законом и Статутом.

Иницијатива треба садржавати правни основ за доношење одређеног акта Скупштине, уколико је тај основ познат подносиоцу иницијативе, затим садржај акта који се предлаже и разлоге доношења.

Приједлог за доношење акта из надлежности Скупштине могу поднијети:

  • начелник Општине
  • сваки одборник,
  • радно тијело Скупштине или
  • најмање 10% бирача са подручја Општине

Приједлог за доношење акта подноси се у форми одређеној за доношење таквог акта и он мора бити образложен.

Скупштину општине Мркоњић Град чини 25 одборника.

Скупштина има предсједника и потпредсједника Скупштине који се бирају из реда одборника на период трајања мандата Скупштине.

Предсједник Скупштине бира се тајним гласањем.

За предсједника Скупштине изабран је одборник који је добио већину гласова од укупног броја одборника у Скупштини.                

Кандидовање и избор потпредсједника Скупштине врши се према одредбама Пословника о раду Скупштине општине које се односе на кандидовање и избор предсједника Скупштине.

Скупштина именује секретара Скупштине  на мандат који траје до краја мандата сазива Скупштине који га је именовао, након спроведеног јавног конкурса у складу са законом и Статутом.