Савјет за запошљавање

Савјет за запошљавање

Општина Мркоњић Град је формирала Савјет за запошљавање, чији су задаци да иницира и координира процес израде локалне политике запошљавања, креира акциони план запошљавања, учествује у изради појединачних оперативних планова (програма/пројеката) у сагласности са акционим планом запошљавања и акционим плановима запошљавања Владе Републике Српске, прати остваривање акционог плана и појединих пројеката/програма за запошљавање, доноси закључке и даје мишљења о питањима из своје надлежности, даје мишљење на приједлоге прописа и одлука које доноси Скупштина општине Мркоњић Град у областима значајним за запошљавање, усваја годишње и периодичне извјештаје о остваривању локалне политике запошљавања и даје сагласност Начелнику општине, координира и подстиче сарадњу између заинтересованих страна и пружа помоћ у реализацији њихових активности.