Легализација

Легализација

 ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ВЕЗАНО ЗА ЛЕГАЛИЗАЦИЈУ:

 • Легализација представља накнадно издавање локацијских услова, грађевинске дозволе и употребне дозволе за објекте, односно дијелове објекта изграђене, започете или реконструисане без грађевинске дозволе, као и за објекте изграђене на основу грађевинске дозволе на којима је приликом грађења одступљено од грађевинске дозволе и главног пројекта, а који су изграђени или чија је изградња започела до 24.05.2013. године, односно до дана ступања на снагу Закона о уређењу простора и грађењу („Службени гласник Републике Српске“, број 40/13, 106/15).  
 • Поступак легализације покреће се по захтјеву инвеститора или власника бесправно изграђеног објекта, односно бесправно изграђеног дијела објекта. Захтјев за легализацију може се поднијети најкасније до 31. децембра 2016. године. 
 • Након поднесеног захтјева, Одјељење за просторно  планирање и комуналне послове општине Мркоњић Град врши увид на лицу мјеста у року од 30 дана од дана пријема комплетног захтјева, те обавјештава подносиоца захтјева у којем обиму је легализација могућа и који докази треба да се доставе накнадно као допуна захтјева.

1. Надлежни орган: Одјељење за просторно планирање и комуналне послове

2. Документи који су потребни да се приложе приликом подношења захтјева:

 • Копију катастарског плана са идентификацијом (не старију од шест мјесеци),
 • Доказ о власништву и посједовни лист (не старији од шест мјесеци),
 • Грађевинску дозволу, ако је таква дозвола била издата, односно АФС снимак, 
 • Геодетски снимак ситуације стварно изведеног стања бесправно изграђеног објекта, израђен од овлашћеног правног лица за послове премјера и катастра непокретности и који садржи нарочито: уцртан објекат са димензијама и координатним тачкама, положај сусједних објеката, удаљености предметног објекта од сусједних парцела и сл.

НАПОМЕНА: Документи се прилажу у оригиналу или овјереној копији.

  3. Обрасци за подношење захтјева

     4. Таксе и накнаде

 • административна такса од 5 KM за издавање рјешења(за објекте изграђене прије 1980.);
 • aдминистративна такса у зависности од предрачунске вриједности објекта;

    5. Рок за рјешавање предмета

            Након поднесеног захтјева, Одјељење за просторно планирање и комуналне послове општине Мркоњић Град врши увид на лицу мјеста у року од 30 дана од дана пријема комплетног захтјева, те обавјештава подносиоца захтјева у којем обиму је легализација могућа и који докази треба да се доставе накнадно као допуна захтјева.

    6. Правни основ

 • Закон о уређењу простора и грађењу („Службени гласник Републике Српске“,         број 40/13, 106/15)

7. Накнада за легализацију:

Ø           На основу Закона о уређењу простора и грађењу („Службени гласник Републике Српске“, број 40/13,106/15),за стамбене,стамбено-пословне објекте до 400 м2 и завршене помоћне објекте накнада за легализацију плаћа се у фиксном износу зависно од укупне корисне површине изграђеног објекта, и то:

а) за објекте укупне корисне површине до 100 м2 накнада за легализацију износи100 КМ,

б) за објекте укупне корисне површине од 100 м2 до 200 м2 накнада за легализацију износи 500 КМ,

в) за објекте укупне корисне површине од 200 м2 до 300 м2 накнада за легализацију    износи 1000 КМ,

г) за објекте укупне корисне површине од 300 м2 па до максималне корисне површине за наведену бруто грађевинску површину објекта накнада за легализацију износи 2000 КМ.

Ø             Уколико је предмет легализације завршена доградња или надоградња постојећег легално изграђеног индивидуалног стамбеног или индивидуалног стамбено-пословног објекта бруто грађевинске површине до 400 м2,накнада за легализацију дограђеног или надограђеног дијела објекта обрачунава се у фиксном износу на начин прописан као у претходном,при чему се приликом одређивања величине објекта узима укупна површина раније изграђеног објекта и дограђеног,односно надограђеног дијела објекта.

Ø           Изузетно, накнаду за легализацију индивидуалног или индивидуалног стамбено-пословног  објекта бруто грађевинске површине до 400 м2 не плаћају лица која на основу свог статуса  нису ријешила стамбено питање, и то:

а) породице погинулих бораца,

б) ратни војни инвалиди I или II категорије,односно ако је инвеститор члан                 њиховог породичног домаћинства и

в) лица која имају статус најтежих цивилних инвалида у колицима и слијепа лица.

 •  Летак о основним информацијама за легализацију бесправно изграђених објеката можете преузети овдје.

 Ø                          У току 2015. године рјешењем начелника општине формирана је трочлана комисија која је извршила обилазак на лицу мјеста свих власника бесправно саграђених стамбених и пословних објеката на урбаном подручју града и установила да има 77  СТАМБЕНИХ  и 9 ПОСЛОВНИХ бесправно  изграђених објеката.Највећи број објеката који немају грађевинску дозволу се налазе у насељима Стражбеница,Збориште и Подоругла.Објекти су углавном у приватном власништву,површина истих је до 400 м2 ,док је период градње  од 1991-2013. године.Власници бесправно саграђених објеката су директно упозорени о законском року за подношење захтјева за легализацију.

 

 

РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЈЕВА

ЗА ЛЕГАЛИЗАЦИЈУ JE 31.12.2016. ГОДИНЕ