Decision on utility taxes

Decision on utility taxes