Пословни субјекти по секторима

Пословни субјекти по секторима

     Привредни развој Општине Мркоњић Град се базира на развоју малих и средњих предузећа, предузетништва  и пољопривреде.

 

 Структура регистрованих  пословних субјеката на подручју општине

 

Привредни субјекти/д.о.о. 86
Предузетничке радње 331
Пословне банке 5
Осигуравајућа друштва 11

 

Ред.бр. Д ј е л а т н о с т и Рег.привредна друштава
1 Пољопривреда, лов и шумарство 3
2 Вађење руда и камена 1
3 Прерађивачка индустрија 19
4 Произв. и снабдј.електр.енерг. 5
5 Снабдјевање водом, канализација 1
6 Грађевинарство 7
7 Трговина на велико и мало 31
8 Угоститељство 1
9 Саобраћај 13
10 Остале друштвене, социјалне и личне услужне активности 9
11 Здравствена и социјална заштита 6
  УКУПНО 96