Пословни субјекти по секторима

Привредни развој Општине Мркоњић Град се базира на развоју малих и средњих предузећа, предузетништва  и пољопривреде.

 

 Структура регистрованих  пословних субјеката на подручју општине

 

Привредни субјекти/д.о.о. 106
Предузетничке радње 322
Пословне банке 5
Осигуравајућа друштва 8

 

Ред.бр. Д ј е л а т н о с т и Рег.привредна друштава
1 Пољопривреда, лов и шумарство 3
2 Вађење руда и камена 1
3 Прерађивачка индустрија 20
4 Произв. и снабдј.електр.енерг. 3
5 Снабдијевање водом, канал. и отпад 2
6 Грађевинарство 8
7 Трговина на велико и мало 38
8 Хотели и ресторани 3
9 Саобраћај 16
10 Остале пословне активности 7
11 Здравствена и социјална заштита 5
  УКУПНО 106