Генерално стање у привреди

Општина Мркоњић Град свој развој базира на расположивим природним ресурсима, као и традиционално присутним дјелатностима.

Најзначајнији приордни ресурси општине су: хидропотенцијали, дрвни ресурси, те налазишта неких минералних сировина (бентонит, боксит, доломит и др.). Такође, веома значајан ресурс представљају и значајне површине пољопривредног земљишта и природно и културно историјски потенцијали који чине предуслов за развој туризма.

Управо на бази овог развили су се одређени привредни субјекти који чине окосницу развоја општине (хидроелектране, дрвопрерађивачка привредна друштва, субјекти из области грађевинарства-нискоградња и др.). Такође, поред наведеног значајан носилац развоја и запошљавања на подручју општине Мркоњић Град су и субјекти из области производње обуће, транспорта и тако даље.

На подручју општине Мркоњић Град с крајем 2016. године своју дјелатност је обављало:

►    322 самосталних предузетничких дјелатности,

►   106  прававно лице и то:

                    -  9 акционарских друштава,

                 -  82 друштава са ограниченом одговорношћу,

                 -  6 привредних друштава из области здравства и

                 -  9 осталих правних лица.

Према подацима Пореске управе РС, 31.12.2016. године на подручју општине Мркоњић Град било је запослено 3.721 радник. У наведеном броју запослених, према областима привређивања, најзначајније области у којима је запослено највише радника су област трговине (618 или 16,6%), област прерађивачке индустрије (441 радник или 11,9%), и област образовање 305 радника или 8,2% од укупног броја запослених.

Посматрајући према пословним субјектима, у укупном броју запослених на подручју општине Мркоњић Град на крају 2016. године (3.721 радника), 3.241 радник био је запослен код правних лица, а 480 радника код самосталних предузетника.

Број запослених по гранама дјелатности:

 

ПРИВРEДНE ДJEЛATНOСTИ

2016

 

M

Ж

С

 

Пoљoприврeдa, лoв и шумaрствo

113

23

136

 

Рибaрствo

0

0

0

 

Вaђeњe рудa и кaмeнa

20

3

23

 

Пeрaђивaчкa индустриja

161

280

441

 

Прoизвoдњa и oпскрбa eлeктричнoм eнeргиjoм, плинoм и вoдoм

233

63

296

 

Грaђeвинaрствo

213

17

230

 

Tргoвинa нa вeликo и мaлo и oдржaвaњe

384

234

618

 

Угoститeљствo

3

7

10

 

Tрaнспoрт, склaдиштeњe и кoмуникaциje

72

20

92

 

Финaнциjскo пoсрeдoвaњe

10

20

30

 

Нeкрeтнинe, изнajмљивaњe и  пoслoвнe услугe

41

10

51

 

Jaвнa упрaвa и oдбрaнa

158

109

267

 

Oбрaзoвaњe

95

210

305

 

Здрaвствo и сoциjaлни рaд

25

81

106

 

Oстaлe друштвeнe, сoциjaлнe и oсoбнe услужнe aктивнoсти

14

6

20

 

Нeкaтeгoрисaнo

385

231

616

 

ПРEДУЗETНИЦИ

267

213

480

 

УКУПНO

2194

1527

3721