Стручна служба Скупштине и Начелника општине

Стручна служба Скупштине и Начелника општине

Милена Малешевић


Шеф Стручне службе Скупштине и Начелника општине 

Телефон: 050/220-929
Факс: 050/220-955
 
e-mail: m.malesevic@mrkonji-grad.rs

У оквиру Стручне службе Скупштине и начелника општине образује се Кабинет начелника општине за обављање стручних и других послова из дјелокруга рада Начелника општине.

 Стручна служба Скупштине и начелника општине обавља стручне, организационе и друге послове за потребе  Скупштине општине, одбора, савјета и комисија Скупштине општине те пружа стручну помоћ одборницима Скупштине општине  у извршавању њихових одборничких дужности и врши стручне и административно-техничке послове за потребе клубова одборника у Скупштини општине, припрема материјале за сједнице  Скупштине општине и њихових радних тијела, стара се о њиховој достави одборницима, односно члановима  и другим лицима која се позивају на сједнице,  обавља организационе и техничке послове у вези са  одржавањем сједница Скупштине општине и њихових радних тијела, послове протокола, издавања „Службеног гласника општине Мркоњић Град.

Кабинет Начелника општине обавља стручне, савјетодавне, организационе и друге послове за  потребе Начелника општине и Замјеника начелника општине у извршавању послова који по закону спадају у дјелокруг Начелника општине, укључујући координацију функција управљања развојем од планирања преко имплементације, праћења до еваулације Стратегије развоја.