• 00 387 50 220 920
 • kabinet_nacelnika@mrkonjic-grad.rs.ba

Одјељење за просторно планирање и комуналне послове

Слободан Рајковић

Начелник одјељења за просторно планирање и комуналне послове

Телефон: 050/220-920, локал 24
Факс: 050/220-954

e-mail: s.rajkovic@mrkonjic-grad.rs.ba, slobo.rajkovic@gmail.com


 
Надлежности Одјељења за просторно планирање и комуналне послове

 • Обезбјеђује извршавање закона, других права и општих аката у области просторног уређења, урбанизма, грађевинарства, стамбених и комуналних послова, саобраћаја, заштита човјекове околине, послова одређивања, заштита кориштења и управљања локалним и некатегорисаним путевима  и улицама у оквиру прописане надлежности и одговорно је за стање у тим областима у границама својих овлаштења,
 • Примјењује прописе Скупштине општине и начелника општине
 • Прати стање у области за које је основан, покреће иницијативу за рјешавање и предлаже рјешавање  питања у тим областима
 • Припрема за Скупштину општине и начелника општине развојне планове, нацрте, односно приједлоге других прописа, општих и појединачних аката, аналитичко-информативне и друге материјале за области из свог дјелокруга,
 • Врши управне и стручне административно-техничке послове издавања урбанистичких сагласности, одобрења за грађење, техничког прегледа и издавања употребне дозволе,
 • Врши контролу инвестиционо-техничке документације,
 • Врши надзор у области заједничке комуналне потрошње (водовод и канализација),
 • Врши и друге послове које му у складу са Законом повјери Скупштина општине и начелник општине.  

 

Нацрт Закона о комуналним дјелатностима можете преузети овдје

 

ЕКОНОМИЧАН ОДНОС ПРЕМА КОМУНАЛНИМ РЕСУРСИМА   

У оквиру имплементације активности „Унапређења општинског управљања комуналним услугама“ која се реализује у сарадњи са ГАП-Пројектом управне одговорности, идентификовани су пакети техничке асистенције усмјерени ка побољшању тренутног стања општинског управљања комуналним услугама.

Једна од пројектних активности је израда и промоција публикације „Економичан однос према комуналним ресурсима“ која омогућава корисницима услуга да сагледају могућности рационалнијег и економичнијег кориштења комуналних услуга, те подиже еколошку свијест грађана на виши ниво.

Наведена публикација омогућава корисницима услуга да сагледају могућности рационалнијег и економичнијег кориштења комуналних услуга, чиме се еколошка свијест грађана подиже се на виши ниво.

„Домаћински“ однос према расположивим ресурсима може значајно унаприједити економску слику, како општине тако и сваког грађанина.

Публикација садржи корисне савјете и препоруке из разних области екологије и уштеде енергената, што може помоћи грађанима да у позитивном смислу промјене свој однос према околини. Даље можете погледати у подменију "Заштита животне средине"
 • Заштита животне средине
 • Овдје можете провјерити информације о статусу Вашег предмета
 • Легализација бесправно изграђених објеката
 • Извјештаји о стању рјешавања управних предмета по захтјеву
 • Извјештај о пословној сарадњи
 • Извјештај-преглед рјешавања захтјева
 • Преглед обрачуна накнаде за уређење градског грађевинског земљишта и накнаде за ренту 2017.
 • Одјељење за просторно планирање и комуналне послове

  Општинска управа