Садржај

Тендери / Конкурси

Обрасци

Привреда општине Мркоњић Град
Привредни савјети
Пут до грађевинске дозволе
SMS паркинг
ISO 9001:2008
БФЦ Мркоњић Град

Скупштина

Скупштина

Надлежности Скупштине Општине

Скупштину општине Мркоњић Град чине општински одборници који се бирају на четири године на локалним изборима. Скупштину општине Мркоњић Град чине 23 одборника из пет странака и два самостална одборника.

Конститутивна сједница Скупштине се одржава 30 дана од објављивања изборних резултата и сазива је и њоме предсједава  предсједник из претходног сазива. Радно предсједништво предлаже  број и састав мандатско-имунитетске комисије и комисије за избор и именовање.
Предсједник и потпредсједник се бирају на временски период  трајања мандата Скупштине. Бирају се на конститутивној сједници  из реда одборника већином гласова изабраних одборника. Предсједник Скупштине Општине заступа и представља Скупштину општине, сазива сједнице Скупштине и њима предсједава. Начелник је носилац извршне власти  у Општини и бира се непосредно на изборима.

Секретара именује Скупштине општине на приједлог  Комисије за избор и именовање, а предложено и именовано лице може бити лице из реда дипломираних правника, са пет година радног искуства у струци  и положеним стручним или правосудним испитом. Замјеника начелника општине именује Скупштина општине, а предлаже га  начелник, у поступку предвиђеном пословником Скупштине општине.

Предсједник, потпредсједник, начелник, замјеник градоначелника и одборници приликом ступања на дужност полажу свечану заклетву на сједници Скупштине.

ЗАКЛИЊЕМ СЕ ДА ЋУ ПОВЈЕРЕНУ ДУЖНОСТ ОБАВЉАТИ САВЈЕСНО И ОДГОВОРНО, ДА ЋУ СЕ ПРИДРЖАВАТИ УСТАВА, ЗАКОНА, СТАТУТА И ДРУГИХ АКАТА СКУПШТИНЕ, ДА ЋУ СЕ ЗАЛАГАТИ ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЉУДСКИХ ПРАВА И СЛОБОДА, РАВНОПРАВНОСТ НАРОДА И ГРАЂАНА И РАЗВОЈ ДЕМОКРАТИЈЕ У НАЈБОЉЕМ ИНТЕРЕСУ СВИХ ГРАЂАНА ОПШТИНЕ МРКОЊИЋ ГРАД, ТЕ ДА ЋУ ПРЕДАНО ОБАВЉАТИ ПОВЈЕРЕНЕ ЗАДАТКЕ У ЦИЉУ РАЗВОЈА И НАПРЕТКА ОПШТИНЕ МРКОЊИЋ ГРАД, РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ И БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ.

Сви представници власти у општини своје дјеловање врше у складу са Уставом РС и Законом.
Скупштина општине је орган одлучивања и креирања политике општине и надлежна је да :

 • доноси статут општине,
 • доноси одлуке и друга општа акта и даје њихово аутентично тумачење,
 • доноси буџет и завршни рачун буџета,
 • доноси економски план, план развоја и инвестиционе програме,
 • доноси развојне, просторне и урбанистичке планове и програме,
 • доноси програм уређења грађевинског земљишта,
 • доноси проведбене планове,
 • доноси одлуке и друга општа акта о обављању функција из области културе, образовања, спорта, здравства, социјалне заштите, информација, занатства, туризма, угоститељства и заштите околине,
 • доноси одлуке о комуналним таксама и другим јавним приходима, када је овлашћена законом,
 • доноси одлуке и друга општа акта у области цивилне заштите у складу са законом и предузима мјере за функционисање цивилне заштите,
 • доноси одлуке о прибављању, управљању и располагању имовином општине,
 • доноси одлуку о одређивању назива улица, тргова и дјелова насељених мјеста,
 • доноси одлуку о проглашењу празника општине,
 • доноси одлуку о употреби симбола општине,
 • доноси одлуку о чланству општине у Савезу општина и градова и о удруживању у друге савезе и организације,
 • доноси план кориштења јавних површина,
 • доноси одлуку о проглашењу почасних грађана и уређује права и обавезе из те одлуке,
 • доноси одлуку о наградама и признањима,
 • бира и разрјешава предсједника Скупштине општине, потпредсједника Скупштине општине, замјеника начелника општине, секретара Скупштине општине и чланове сталних и повремених радних тијела Скупштине општине,
 • образује стручну службу за потребе Скупштине и њених радних тијела,
 • одлучује о задужењу општине,
 • усваја пословник,
 • разматра годишњи извјештај о раду начелника општине и о истом заузима свој став,
 • одлучује о покретању иницијативе за опозив начелника општине, у складу са законом којим се уређује избор начелника општине,
 • оснива предузећа и установе комуналних и других дјелатности за обављање послова од интереса за општину и управља истим у складу са законом,
 • расписује јавни зајам и самодопринос,
 • расписује референдум,
 • даје мишљење о методологији за утврђивање накнаде за вршење повјерених послова,
 • доноси одлуке о образовању мјесних заједница на подручју општине,
 • даје мишљење о промјени граница општине,
 • разматра извјештаје о раду органа, организација и заједница на свом подручју,
 • обавља друге послове у складу са законом.