Садржај

Тендери / Конкурси

Обрасци

Привреда општине Мркоњић Град
Привредни савјети
Пут до грађевинске дозволе
SMS паркинг
ISO 9001:2008
БФЦ Мркоњић Град

Одјељење за привреду и финасије

Одјељење за привреду и финасије

 

 

Томислав Тодоровић
Начелник Одјељења за привреду и финансије
Адреса Трг Краља Петар I Карађорђевића 1

Телефон: 050/220-920 локал 25
Факс: 050/220-954
e-mail : t.todorovic@mrkonjic-grad.rs.ba 
             porezi@mrkonjic-grad.rs.ba
 

Надлежности одјељења за привреду и финансије:

- Израђује стратегију и политику економског развоја општине,

- Прати стaње привреде на подручју општине и регије,

- Анализира и подстиче оснивање нових предузећа,

- Успоставља сарадњу на регионалном и ширем нивоу,

- Израђује средњорочне и годишње програме развоја по налогу начелника општине,

- Извршава и обезбјеђује извршавање закона и других прописа и општих аката у области пословања предузећа и приватног предузетништва, грађевинске и превозничке дјелатности, снабдијевања и трговине, угоститељатва, рада и радних односа, статистике, пољопривреде, шумарства, водопривреде, лова, риболова, ветеринарских дјелатности и одговорно је за стање у овим областима,

- Припрема за Скупштину општине и начелника општине, развојне планове, нацрте и приједлоге    одлука, других прописа, општих и појединачних аката,

- Извршава и обезбјеђује извршавање закона, других прописа и општих аката у области финансирања,  буџета општине, општег биланса средстава и рачуноводства,

- Примјењује прописе Скупштине општине и начелника општине,

- Прати остваривање политике финансирања у општини,

- Припрема Нацрт буџета општине и завршни рачун,

- Врши контролу правилности и законитости кориштења буџетских средстава, финансијско, материјално и рачуноводствено пословање општинске управе, фондова  и других органа који се финансирају из буџета,

- Припрема аналитичко-информативне и друге материјале за области из свог дјелокруга,

- Врши управне, стручне, административне и друге послове из дјелокруга свог рада,

- Врши и друге послове које му у складу са Законом повјери Скупштина општине и начелник општине.
 
У одјељењу је извршена компјутеризација и информатизација одјељења.

У оквиру овог Одјељења образује се:

  • Одсјек за привреду и
  • Одсјек за финансије

Са развојем информационог система и умрежавања уведен је комплетан финансијски софтвер и буџетско планирање, којим је унапријеђено буџетско планирање, могућност праћења расхода по мјесту настајања и квалитетније извјештавање.

 

 

 

 

Како оцјењујете рад Начелника општине ?
Добро
Лоше
Може боље
Резултати 
Како оцјењујете рад Општинске управе?
Добро
Лоше
Може боље
Резултати